fbpx

Politikos naujausia redakcija galioja nuo: 2023 m. spalio 31 d.

Privatumo politika

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Ši privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja MB “Žalias vatas”, į. k. 306276955, registruotos buveinės adresas: Verbiškių 1-oji g. 11, Užuežerės k., Vilniaus r. (toliau – mes), vykdomo asmens duomenų tvarkymo principus ir tvarką bei mūsų interneto svetainės www.zaliasvatas.lt (toliau – Interneto svetainė), veikimo sąlygas.

1.2. Mes siekiame užtikrinti, kad mūsų paslaugų vartotojai, Interneto svetainės lankytojai, teikiamų paslaugų naudotojai ir kiti asmenys, kurių asmens duomenis tvarkome, visiškai pasitikėtų mūsų paslaugomis bei būtų skaidriai informuoti apie tai, kaip mes tvarkome jų duomenis. Šioje Politikoje Jūs rasite informaciją apie tai, kaip mes renkame ir naudojame (arba pageidaujame rinkti ir naudoti) Jūsų asmens duomenis.

1.3. Mes savo veiklos metu vadovaujamės šiais duomenų tvarkymo principais:

1.3.1. Asmens duomenys turi būti duomenų subjekto atžvilgiu tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);

1.3.2. Asmens duomenys turi būti renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu; tolesnis duomenų tvarkymas archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais nėra laikomas nesuderinamu su pirminiais tikslais (tikslo apribojimo principas);

1.3.3. Asmens duomenys turi būti adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);

1.3.4. Asmens duomenys turi būti tikslūs ir prireikus atnaujinami; turi būti imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas);

1.3.5. Asmens duomenys turi būti laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi; asmens duomenis galima saugoti ilgesnius laikotarpius, jeigu asmens duomenys bus tvarkomi tik archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais, įgyvendinus atitinkamas technines ir organizacines priemones, reikalingų siekiant apsaugoti duomenų subjekto teises ir laisves (saugojimo trukmės apribojimo principas);

1.3.6. Asmens duomenys turi būti tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);

1.3.7. Mes esame atsakingi už tai, kad būtų laikomasi aukščiau nurodytų principų, ir turime sugebėti įrodyti, kad jų yra laikomasi (atskaitomybės principas).

1.4. Ši Politika sudaryta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais. Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kai jos yra apibrėžtos BDAR ir ADTAĮ.

2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

2.1. Pateikdami savo asmens duomenis, Jūs sutinkate ir neprieštaraujate, kad mes tvarkytume juos šioje Politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

2.2. Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Politiką, nes Jums lankantis Interneto svetainėje ir naudojantis mūsų paslaugomis ši Politika bus tiesiogiai taikoma renkant, tvarkant, ir, Politikoje numatytais atvejais, perduodant Jūsų asmens duomenis duomenų gavėjams.

2.3. Jei nesutinkate su šia Politika ir joje aprašytu asmens duomenų tvarkymu, prašome nesilankyti Interneto svetainėje ir/ar nesinaudoti mūsų paslaugomis.

2.4. Jūs esate atsakingi už tai, kad Jūsų pateikiami duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Žinomai neteisingų duomenų įvedimas yra laikomas Politikos pažeidimu. Jeigu pasikeičia pateikti duomenys, Jūs privalote apie tai mus informuoti. Mes jokiomis aplinkybėmis nesame atsakingi už žalą, atsiradusią Jums ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipėte dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.

2.5. Subjektai, kuriems mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis, yra aprašyti prie kiekvienos žemiau aprašytos duomenų tvarkymo veiklos.

2.6. Mes informaciją apie Jus renkame šiais tikslais:

2.6.1. Asmens duomenų tvarkymas paslaugų teikimo tikslais

2.6.2. dalykinių santykių korespondencijos;

2.6.3. tiesioginės rinkodaros;

2.6.4. statistikos tikslais.

3. Asmens duomenų tvarkymas paslaugų teikimo tikslais

3.1. Mes teikiame saulės elektrinių bei elektromobilių krovimo stotelių pardavimo, įrengimo, priežiūros, ir kitas susijusias paslaugas, dėl to turime naudoti Jūsų asmens duomenis su paslaugų teikimu susijusiais tikslais.

3.2. Tuo atveju, kai Jūsų asmens duomenys mums yra reikalingi sutarties vykdymui arba mums taikomos teisinės prievolės vykdymui, asmens duomenų pateikimas yra būtinas, jų nepateikus mes negalėsime Jums teikti savo paslaugų.

3.3. Aukščiau nurodytais tikslais tvarkomi tokie tiesiogiai iš klientų gauti asmens duomenys (priklausomai nuo tikslo asmens duomenys tvarkomi skirtinga apimtimi):

3.3.1. Vardas;

3.3.2. Pavardė;

3.3.3. El. pašto adresas;

3.3.4. Telefono numeris;

3.3.5. Adresas.

3.3.6. Projektavimo/statybos vietos nekilnojamojo turto duomenys;

3.3.7. Mokėjimo suma (elektroninės prekybos atveju – mokėjimo nurodymo duomenys, sąskaitos);

3.3.8. Veiklą pagrindžiančio dokumento duomenys (individualios veiklos pažymos numeris, išdavimo data ir kt.);

3.3.9. Įgaliojimas;

3.3.10. Įgaliojimo laikas;

3.3.11. Atstovaujamas asmuo (ryšys su atstovaujamu asmeniu)

3.3.12. Kita informacija susijusi su perkama preke ar teikiama paslauga.

3.4. Besikreipiančiųjų asmens duomenys nėra perduodami tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

3.4.1. Jei yra gautas sutikimas asmens duomenų atskleidimui;

3.4.2. Įgyvendinant savo, kaip projektavimo ir statybos bendrovės bei prekių pardavėjo įsipareigojimus, (pavyzdžiui, duomenys gali būti perduodami siuntų pristatymus teikiančioms (kurjerių), logistikos, archyvavimo, audito, teisines, finansines paslaugas teikiančioms įmonėms, Paslaugų teikėjams, partneriams ir (arba) šalims, susijusioms su nacionalinėmis, Europos ir tarptautinėmis mokėjimo sistemomis, pvz., SWIFT)

3.4.3. Įgyvendinant Duomenų valdytojo teisėtus interesus (pvz., skolų išieškojimo atveju);

3.4.4. Įgaliotoms institucijoms, Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka (pvz., VMI, SODRA).

3.6. Prie šiais tikslais tvarkomų asmens duomenų gali būti sudaryta prieiga buhalterijos ir IT aptarnavimą atliekančioms įmonėms, veikiančioms kaip duomenų tvarkytojai.

3.5. Asmens duomenys tvarkomi sutikimo, išreikšto pateikiant savo duomenis, ir/arba sutarties vykdymo pagrindu (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a ir b punktai).

4. Dalykinių santykių korespondencija

4.1. Mes galime informuoti Jus apie paslaugų teikimo sąlygų pasikeitimus, kreiptis į Jus dėl informacijos pateikimo ar patikslinimo. Šie pranešimai nėra tiesioginės rinkodaros pranešimai, todėl Jūs negalėsite atsisakyti jų gavimo. Atitinkamai Jūs galite kreiptis į mus dėl informacijos gavimo ar konsultacijų.

4.2. Šiuo tikslu mes tvarkome Jūsų tapatybės duomenis, kontaktinę informaciją bei dalykinių santykių korespondencijos turinį.

4.3. Šie duomenys yra būtini siekiant tinkamai suteikti paslaugas.

4.4. Jūsų duomenys bus tvarkomi 5 metus nuo dalykinių santykių su mumis pabaigos.

4.5. Jūsų duomenys gali būti perduodami: priežiūros institucijoms, advokatams, ikiteisminio tyrimo įstaigoms, valstybinėms institucijoms, teismams, auditoriams, kitiems subjektams, turintiems teisėtą interesą arba Jūsų sutikimą.

5. Tiesioginės rinkodaros tikslas

5.1. Mes galime Jums paskambinti, išsiųsti žinutę arba parašyti elektroninį laišką, išsiųsti paprastą laišką, susisiekti per Facebook, Google, LinkedIn ir kitas socialines platformas informuodami apie savo paslaugas, siūlyti Jums panašias paslaugas į tas, kuriomis jau naudojotės ar domėjotės, ar kurios Jums gali būti įdomios; galime siųsti Jums laiškus elektroniniu paštu su apklausomis savo paslaugų kokybei įvertinti. Taip pat galime pavesti šiuos veiksmus atlikti tretiesiems asmenims ar atlikti šiuos veiksmus gavę Jūsų duomenis iš trečiųjų asmenų.

5.2. Mes Jums siųsime laiškus, žinutes arba skambinsime telefonu tik turėdami Jūsų atskirą sutikimą duotą mums arba mūsų partneriams.

5.3. Informuojame, kad mes taip pat galime naudoti Jūsų asmeninę informaciją (kaip antai, paslaugas, kuriomis naudojotės, vietovę, elgesį ir kt.) susiformuoti nuomonę apie tai, kas gali Jus dominti ir atitinkamai rodyti tam tikro pobūdžio reklamas savo tinklapyje.

5.4. Mes taip pat galime pateikti anonimizuotą informaciją reklamos paslaugų teikėjams, siekdami reklamuoti savo paslaugas ir produktus. Tokia anonimizuota informacija būtų naudojama padėti savo reklamos paslaugų partneriams sukurti tikslines kampanijas, aktualias tam tikrai mūsų klientų grupei.

5.5. Jūsų duomenys bus tvarkomi 1 metus nuo dalykinių santykių su mumis pabaigos. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atsisakyti Jūsų duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais.

5.6. Jūsų elektroninis paštas, taip pat anonimizuota informacija apie Jus gali būti pateikta tretiesiems asmenims, kurie teikia rinkodaros paslaugas internetinėse paieškos programose, socialiniuose tinkluose ir pan. Tokie tretieji asmenys turi savo privatumo politikas ir Jūs galite bet kuriuo metu tiesiogiai nesutikti su savo duomenų tvarkymu pagal jų privatumo politikas.

5.7. Aukščiau minėti duomenys tvarkomi teisėtais interesais: informuoti Jus apie tas mūsų paslaugas, kurios Jums aktualios ir reikalingos, gauti informaciją iš Jūsų savo paslaugų kokybės vertinimui.

5.8. Pagal turimus asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu gali būti vykdomas ir Jūsų asmens duomenų profiliavimas, siekiant pasiūlyti jums individualiai pritaikytus sprendimus ir pasiūlymus (t. y. vietoj bendrų pranešimų Jums bus siunčiama tik informacija Jus dominančiomis temomis). Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis automatizuotu, įskaitant profiliavimą, tvarkymo būdu arba tam prieštarauti.

5.9. Jei nebenorite, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, įskaitant profiliavimą, galite rašyti elektroninį laišką adresu info@zaliasvatas.lt ir nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu ir/ arba kad nebūtų taikomas tik automatizuotas, įskaitant profiliavimą, Jūsų asmens duomenų tvarkymas, nenurodydami nesutikimo motyvų.

6. Statistikos tikslas

6.1. Visi Jūsų pateikti ar mūsų surinkti duomenys, išskyrus Jūsų tapatybės duomenis, kontaktinius duomenis gali būti tvarkomi statistikos tikslais. Mes Jūsų duomenis tvarkysime taip, kad po duomenų įtraukimo į statistinį vertinimą nebeliktų galimybės Jūsų identifikuoti.

6.2. Statistiniais tikslais gali būti tvarkomi ir nuasmeninti duomenys apie Jūsų įrenginį, vietovę, elgseną, kt.

6.3. Duomenys gali būti gaunami tiek iš Jūsų, tiek iš kitų duomenų teikimo šaltinių, nurodytų šioje Privatumo politikoje, taip pat per slapukus, kaip nurodyta šios Politikos 10 dalyje.

6.4. Jūs patvirtinate, kad esate informuotas apie tai, jog turite teisę bet kuriuo metu atsisakyti, jog Jūsų duomenys būtų tvarkomi statistikos tikslais, tačiau mes turėtume teisę tęsti tokį duomenų tvarkymą, jeigu galime įrodyti, jog duomenys tvarkomi dėl teisėtų priežasčių, kurios yra svarbesnės už Jūsų teises ir teisėtus interesus.

6.5. Šie duomenys yra tvarkomi, siekiant teisėtų mūsų interesų stebėti paslaugų teikimo apimtis, šaltinius, populiarumą, svetainės lankomumo apimtį ir kitą statistiką.

6.6. Duomenys tvarkomi mūsų svetainės veiklos laikotarpiu.

7. Asmens duomenų saugojimo tvarka ir terminai

7.1. Tvarkydami ir saugodami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrintų asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

7.2. Mes taikome skirtingus asmens duomenų saugojimo terminus priklausomai nuo tikslo, kuriuo remiantis tvarkomi konkretūs Jūsų asmens duomenys.

7.3. Išimtys iš aukščiau nurodytų saugojimo terminų gali būti nustatomos tiek, kiek tokie nukrypimai nepažeidžia Jūsų kaip duomenų subjekto teisių, atitinka teisinius reikalavimus ir yra tinkamai dokumentuoti.

7.4. Tuo atveju, jei tam tikri Jūsų asmens duomenys bus reikalingi siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, juos mes saugosime tiek, kiek šie bus būtini tokiems tikslams pasiekti pagal teisminę, administracinę arba neteisminę procedūrą.

8. Jūsų teisės

8.1. Jūs turite teisę bet kada, pateikę mums prašymą, susipažinti su mūsų tvarkomais asmens duomenimis ir sužinoti, kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų keliamų reikalavimų.

8.2. Tiek, kiek asmens duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu, Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą nedarydami poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

8.3. Jūs galite pasinaudoti savo turimomis teisėmis pateikdami rašytinės formos prašymą el. paštu info@zaliasvatas.lt

9. Kontaktinė informacija ir skundų pateikimas

9.1. Jei turite su asmens duomenų apsauga susijusių klausimų, maloniai prašome kreiptis el. paštu info@zaliasvatas.lt

9.2. Jei nesate patenkinti mūsų atsakymu ar manote, kad tvarkome Jūsų duomenis nesilaikydami teisinių reikalavimų, Jūs turite teisę pateikti skundą Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai kaip priežiūros institucijai.

10. Informacija apie naudojamus slapukus

10.1. Jums lankantis Interneto svetainėse, mes norime pateikti tokį turinį ir suteikti tokį funkcionalumą, kuris atitiktų Jūsų poreikius. Tam mes naudojame slapukus (angl. cookies). Slapukai yra mažos apimties tekstiniai failai, saugomi Jūsų naršyklėje ar įrenginyje (asmeniniame kompiuteryje, mobiliajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje).

10.2. Slapukų pagalba mes siekiame užtikrinti geresnę patirtį asmenims, naršantiems Interneto svetainėje bei tobulinti pačią Interneto svetainę.

10.3. Slapukus, naudojamus mūsų Interneto svetainėje, galima sugrupuoti į šiuos tipus:

10.3.1. Svetainės veikimui būtini slapukai yra skirti tam, kad atitinkama mūsų svetainės dalis galėtų atlikti pagrindines funkcijas. Šie slapukai leidžia Jums naršyti svetainėse ir naudotis pageidaujamomis jos funkcijomis, pavyzdžiui, suteikia prieigą prie saugių konkrečios svetainės sričių.

10.3.2. Veiklos (analitiniai) slapukai renka anoniminę informaciją apie tai, kaip lankytojai naudoja svetainę. Pateikdami informacijos apie aplankytas sritis, svetainėje praleistą laiką ir bet kokias iškilusias problemas, pavyzdžiui, klaidos pranešimus, šie slapukai padeda mums suprasti, kaip lankytojai elgiasi svetainėje. Ši informacija padeda mums pagerinti svetainės veikimą.

10.3.3. Funkciniai slapukai pagerina Jūsų patirtį svetainėje. Pavyzdžiui, šie slapukai gali įsiminti tokią informaciją, kaip Jūsų vartotojo vardas Jums prisijungus prie svetainės. Šie slapukai gali būti naudojami Jūsų pageidautoms mūsų paslaugoms suteikti arba trečiosios šalies paslaugomis (pvz., socialinės medijos funkcijomis).

10.4. Slapukų pagalba mes renkame Interneto svetainės lankytojų kompiuterių IP adresus. IP adresas – kompiuterio identifikatorius interneto protokolo tinkluose. Jis gali būti naudojamas renkant įvairią statistinę bei demografinę informaciją, skirtą Interneto svetainės administravimui ir tinklo sutrikimų diagnostikai, renkame duomenis apie paslaugų naudojimą, tačiau nėra naudojami siekiant nustatyti Jūsų tapatybę.

10.5. Detali informacija apie naudojamus slapukus:

Slapuko pavadinimas
Duomenų tvarkymo tikslas/aprašymas
Galiojimo laikas
CookieConsent
Saugo naudotojo slapukų sutikimo būseną dabartiniame domene
1 metai
t.gif
Užtikrina, kad produktų nuotraukos būtų teisingai pateiktos svetainėje.
Sesija
_ga
Registruojamas unikalus ID, kuris naudojamas statistiniams duomenims apie tai, kaip lankytojas naudojasi svetaine, generuoti.
2 metai
_ga_#
Naudojama "Google Analytics" renkant duomenis apie tai, kiek kartų naudotojas apsilankė svetainėje, taip pat pirmojo ir paskutinio apsilankymo datas.
2 metai
g.gif
Registruoja statistinius duomenis apie naudotojų elgesį svetainėje. Naudojama svetainės operatoriaus vidinei analizei.
Sesija
tk_ai
Registruoja duomenis apie lankytojų elgseną svetainėje. Tai naudojama vidinei analizei ir svetainės optimizavimui.
5 metai
tk_qs
Registruoja duomenis apie lankytojų elgseną svetainėje. Tai naudojama vidinei analizei ir svetainės optimizavimui.
1 diena
tk_rl
Registruoja duomenis apie lankytojų elgseną svetainėje. Tai naudojama vidinei analizei ir svetainės optimizavimui.
Sesija
tk_ro
Registruoja duomenis apie lankytojų elgseną svetainėje. Tai naudojama vidinei analizei ir svetainės optimizavimui.
Sesija
_gcl_au
Naudojama "Google AdSense" eksperimentuojant su reklamos efektyvumu jų paslaugas naudojančiose svetainėse.
3 mėnesiai
tk_lr
Renka duomenis apie lankytojų pageidavimus ir elgseną svetainėje - ši informacija naudojama tam, kad turinys ir reklama labiau atitiktų konkretaus lankytojo poreikius.
1 metai
tk_or
Renka duomenis apie lankytojų pageidavimus ir elgseną svetainėje - ši informacija naudojama tam, kad turinys ir reklama labiau atitiktų konkretaus lankytojo poreikius.
5 metai
tk_r3d
Renka duomenis apie lankytojų pageidavimus ir elgseną svetainėje - ši informacija naudojama tam, kad turinys ir reklama labiau atitiktų konkretaus lankytojo poreikius.
3 dienos
tk_tc
Renka duomenis apie lankytojų pageidavimus ir elgseną svetainėje - ši informacija naudojama tam, kad turinys ir reklama labiau atitiktų konkretaus lankytojo poreikius.
Sesija

10.6. Jūs galite ištrinti arba blokuoti slapukus pasirinkę atitinkamus nustatymus savo naršyklėje, leidžiančius atsisakyti visų ar dalies slapukų. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, šią informaciją turėtumėte rasti jos žinyno meniu. Žinotina, kad naudojantis tokiais naršyklės nustatymais, kurie blokuoja slapukus (įskaitant būtinus slapukus), Jums gali iškilti problemų naudojantis visomis ar dalimi Interneto svetainės funkcijų.

11. Trečiųjų šalių atliekamas asmens duomenų tvarkymas

11.1. Tam tikrais atvejais mes galime atskleisti Jūsų informaciją kitiems, nei aukščiau aprašyta, subjektams:

11.1.1 Norėdami nepažeisti įstatymų arba reaguodami į privalomą teismo proceso reikalavimą (pvz., gavę teismo įpareigojimą pateikti duomenis);

11.1.2. Norėdami patvirtinti savo veiksmų teisėtumą;

11.1.3. Norėdami apsaugoti savo teises, turtą ar užtikrinti jų saugumą;

11.1.4. Kitais atvejais su Jūsų sutikimu arba teisėtu prašymu.

11.2. Bet kokie Jūsų mums pateikti asmens duomenys teisės aktuose tiesiogiai numatytais atvejais gali būti perduoti kompetentingoms valdžios institucijoms.

11.3. Taip pat atkreipiame Jūsų dėmesį, kad Interneto svetainėje yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius, ir kad mes nesame atsakingi už tokių interneto tinklalapių turinį ir/ar jų naudojamus privatumo politikos užtikrinimo metodus, todėl prieš pateikdamas(-a) kokią nors informaciją apie save kitame interneto tinklapyje turėtumėte susipažinti su atitinkamo interneto tinklalapio taisyklėmis, privatumo politika ir kita pateikiama informacija.

12. Baigiamosios nuostatos

12.1. Su šia Politika susijusiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

12.2. Mes neatsakome už žalą, įskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi Interneto svetaine trikdžių, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl Jūsų ar trečiųjų asmenų, veikiančių su Jūsų žinia, veiksmų ar neveikimo, įskaitant klaidingą duomenų įvedimą, kitas klaidas, sąmoningą kenkimą, kitokį netinkamą Interneto svetainės naudojimą. Mes taip pat neatsakome už prisijungimo ir/ar naudojimosi Interneto svetainėmis trikdžius ir (ar) jų sąlygotą žalą, atsiradusią dėl trečiųjų šalių, nesusijusių su mumis, Jumis ar kitais duomenų subjektais, veiksmų ar neveikimo, įskaitant elektros, interneto prieigos tiekimo sutrikimus, ir kt.

12.3. Ši Politika peržiūrima ir, esant reikalui, atnaujinama, ne rečiau kaip kartą per dvejus metus. Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.

12.4. Jei naudositės Interneto svetaine ir mūsų paslaugomis po Politikos atnaujinimo, mes laikysime, kad Jūs neprieštaraujate ir esate supažindinti su atliktais pakeitimais.

Pateikite jus dominančių prekių užklausą ir mes jumis susisieksime artimiausiu metu! Taip pat galite susisiekti telefonu +37064736621 arba el. paštu info@zaliasvatas.lt

Kodėl verta prekes įsigyti pas mus?

Žemos kainos garantija

Užtikriname vienas geriausių produktų kainų rinkoje!

Nemokama pagalba visais klausimais

Konsultuojame jums rūpimais klausimais prieš ir po įsigijimo!